lunaproductions fotografie

lucas van loenhout 

PRIVACYVERKLARING

Voorwoord

Lunaproductions fotografie verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Lunaproductions fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Lunaproductions fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Lunaproductions fotografie

Tabakspaadje 28

1251 PN Laren

lunaproductions@hetnet.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Lunaproductions fotografie

Algemene persoonsgegevens:

¬Achternaam ¬Voornamen ¬adres en woonplaats ¬telefoonnummer ¬e-mailadres ¬bankrekeningnummer ¬klantnummer / lidmaatschapsnummer ¬factuurnummer

Verwerkingsgrond

Lunaproductions fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

¬de betrokkene voor wie de gegevens betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

¬de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Lunaproductions fotografie met betrokkene heeft

¬Lunaproductions fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

¬een gerechtvaardigd belang van Lunaproductions fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Lunaproductions fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons-)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

¬uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

¬facturering

¬afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

¬informatie over wijzigen producten en diensten

¬marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

¬telefonisch contact, e-mailcontact

¬uitvoering wettelijke verplichtingen

¬anders, nl. _______________________________

Delen van persoonsgegevens met derden

Lunaproductions fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lunaproductions fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Lunaproductions fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Lunaproductions fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Lunaproductions fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Lunaproductions fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van de door Lunaproductions fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Lunaproductions fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lunaproductions fotografie. Als zich toch onverhoopt een data lek voordoet, dan zal Lunaproductions fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data lek zo veel mogelijke te beperken. Inge Jansen Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het data lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Lunaproductions fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Lunaproductions fotografie via lunaproductions@hetnet.nl

Lunaproductions fotografie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiлle administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Lunaproductions fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Lunaproductions fotografie / Lucas van Loenhout

Don’t be shy! Contact me